瘋人瘋語

「我離港前到過一間精神科醫院。當時有位病人禮貌地問,一個以作為世上最悠久民主政體而自傲的國家,如何能夠將此地交給一個政治制度非常不同的國家,且既沒諮詢當地公民,又沒給予他們民主的前景,好讓他們捍衞自己的將來。一個隨行同事說,奇怪,香港提出最理智問題的人,竟在精神科醫院。」彭定康 金融時報

“During a visit to a mental hospital before I left Hong Kong, a patient politely asked me how a country that prided itself on being the oldest democracy in the world had come to be handing over his city to another country with a very different system of government, without either consulting the citizens or giving them the prospect of democracy to safeguard their future. Strange, said one of my aides, that the man with the sanest question in Hong Kong is in a mental hospital.”Chris Patten Financial Times

Non Chinese literate friends, please simply switch to English Version provided by LOUSY Google Translation

Please participate in the unregistered demography survey of visitors at the right hand side bar. You are: ?

敬請參與在右下方的不記名訪客分佈調查問卷,你是: ?

Friday, October 09, 2009

雙十節前夕:國民黨在大陸失敗逃到台灣60週年

雙十節前夕:國民黨在大陸失敗逃到台灣60週年讀報見到這段文字:『今年是中共建政60週年紀念,但換個角度言,這也是中國國民黨在大陸失敗而逃到台灣的60週年。』~ 南方朔 《亞洲週刊》主筆


記得在香港回歸之前,還是港英治港的時代,有位父親的舊鄰居,他有臺灣 connection,他每年的“雙十節”,就參加”觀禮團“,出發到臺北,聽說吃喝、住宿、參觀,等等都全是免費的,在雙十之後回港,必是誇跨而談。


當時應該是後蔣經國時代罷,每次遇見這位父親的舊鄰居,都愛吹噓他到臺灣的待遇,把蔣經國讚到“天上有、地下無!”,我年少無知祇得個”聽“字,老爸則是禮貌上陪笑,沒有表態。


後來蔣經國在1988年去世,李登輝在宋楚瑜支持之下,當上了『總統』和『國民黨主席』之位,初期的李登輝還是戰戰兢兢,沒有較大的動作,先後用小蔣的舊臣俞國華、李煥當行政院長,再延攬軍事強人郝百村當上行政院長,解除了郝百村直接的軍權,郝雖仍具影響力,但威脅已經大減,並且讓宋楚瑜當上臺灣省主席、臺灣省長,成功鞏固勢力。


李登輝之後就實行凍省,把宋楚瑜一腳踢開去,反而把連戰擺上去,當他的副總統,之後這位稱自己其實是一個日本人的”巖理正男“,怎樣扶植民進黨籍的陳水扁做臺北市長,之後遺害臺灣八年,不贅了!


詳讀了南方朔~《亞洲週刊主筆》,在明報上的文章。

十一的台灣反應值得省思!
【明報專訊】今年是中共「建政」60周年紀念,但換個角度言,這也是中國國民黨及中華民國在大陸失敗而逃到台灣的60周年。因此,大陸的「十一」閱兵,對台灣,特別是對台灣的國民黨政府,遂成了既傷感情又很尷尬的難題。

正因兩岸的形勢尷尬且模糊,遂自然而然的出現了一些讓人啼笑皆非,有一點鬧劇但其實也很悲劇的插曲﹕

例如,大陸閱兵,自然會邀請一些台灣人士前往觀禮,像已退休的學者、統派或左派團體的負責人,以及生意人,他們影響力不全面,自然沒有人在意,因此他們應邀觀禮遂被解讀為「那是個人自由」,但有四個人具有「國策顧問」身分,雖然台灣的「國策顧問」對國策既不顧又不問,但好歹畢竟和現實政治沾上了一點邊,於是主張台獨的民進黨遂抨擊說這些人是「親中」、「媚共」、「賣台」;由於風尾巴掃到了馬政府,遂急急忙忙打電話要這些人不可出席觀禮。

除了獨派叫罵外,親國民黨的媒體也同樣抨擊不斷,那種冷戰時代漢賊不兩立的國共仇恨又似乎重新回來,由此也可看出,目前所謂的兩岸關係改善,基本上表象大於實象,一談到比較本質的歷史問題或政治問題,兩岸就無話可說,只剩下立場。

台灣紅星支持統一遭圍剿 國民黨出現「四不像」局面
而事情鬧得較大的,乃是所謂「陳昭榮風波」了。陳昭榮乃是小生型的台灣本土電視劇演員。由於賣相不差,在本土掛帥的這個時刻,自然行情大漲,既演戲又拍廣告,號稱「本土小生一哥」。但他雖為本土劇演員,但顯然有極強的中華民族感情與信念,因此在「十一」,他遂在自己的部落格上抒感。

他指出從念書起,他就深信「中國一定強」,因此對大陸的「十一」遂特別有感,因而遂在部落格裏祝「祖國母親生日快樂」,也盼望中國能夠早日統一。陳昭榮是個演員,他說出自己的感想是他的自由。但對獨派而言,「本土一哥」變成了大統派,這怎麼得了!

於是,親民進黨的「民視」遂率先發炮攻擊,接著獨派媒體跟進,網民也隨之對陳昭榮展開攻勢,弄得他沮喪萬分。目前的台灣,網民在製造「政治正確」上最具威力。稍早前成龍發表了對民進黨不利的意見,就受到圍剿,他在台灣的票房因而大受影響,而今陳昭榮也受網民圍剿,可能也同樣影響票房。


台灣電視的「小生一哥」因「十一」而受到圍剿,有幾點很值得作深入的探討﹕
(一)陳昭榮因「統派」立場而受到圍剿,首先開炮的是立場獨派的「民視」,但台灣的獨派媒體,其立場極具彈性。以「民視」為例,它就得到北京批准,與大陸電視台合作,享受到對岸的經濟利益。自己可以和大陸合作,卻不准台灣演員發表具有民族主義精神的主張,這是什麼立場?難道經濟上就可以統,政治就不可以?

(二)就在陳昭榮受到圍剿而孤掌難鳴之際,馬政府的陸委會對「十一」發表聲明;宣稱拒絕一國兩制,因為台灣就是個「主權獨立的國家」。陸委會的表態,其實已將「B型台獨」(即中華民國獨立)的立場再次做了表露。

台獨有兩種,民進黨主張的是「台灣共和國獨立」,而國民黨則一直在變,兩蔣時代是「中華民國即中國唯一合法政府」,李登輝已變成「中華民國在台灣」,馬英九已變成「中華民國是台灣」。由國民黨修辭上的變化,已可看出此刻的國民黨與民進黨其實已無不同,它們都是台獨,只是在爭台獨的政權而已。

在這種政治形勢下,陳昭榮還在談「中國一定強」,他當然不可能得到任何聲援了。由網民對他的圍剿,已可看出台灣的兩黨,只不過是台獨這把剪刀的兩邊而已,它們其實是在以一種反向的合作方式,在剪開台灣與大陸的關係。

因此,面對「十一」,台灣的反應實在值得研究分析。1949年國民黨在內戰中失敗,失去了大陸而偏安台灣。國民黨在台灣的60年裏,基本上是依賴美日的保護,但兩蔣時代至少還能堅持中國民族主義的傳統,也還知道台灣本身必須有一定的防衛力量。

但從李登輝以迄馬英九,依賴美日這一點未變,但對中國民族主義這一點卻已放棄,到了現在,由於兩岸經濟及軍事消長已見,加以台灣安逸太久,軍事訓練日益廢弛。已無可戰之兵,面對這種兩岸的消長,台灣既然日益下坡,那麼就和吧。但國民黨面對獨派的威脅,卻又無和的智慧與膽識,於是遂出現了今天這種四不像的局面﹕

(1)它不能和、不敢和、不願和,於是也開始和民進黨一樣,玩著「切歷史」的遊戲,1949年以前的歷史,如中國受列強欺凌,被日本侵略而甲午割台,以及國共內戰失敗等都不再談,台灣彷彿是1949年突然跳出來的一樣,它所謂的「承認現實」,就是1949年後的這個現實。這乃是B型台獨的歷史觀。

(2)兩岸經濟消長已見,因此,人民幣還是要的。基於此,兩岸關係必須緩和,俾加強經貿關係;但政治這種基本問題則能拖就拖。為了合理化這種策略,台灣最近這一年來已刻意在塑造一種「扮豬吃老虎」的和平哲學,台灣是愛好和平的,任何非和平手段都是不文明的,都是缺乏善意。

北京在任何問題上若不能滿足國民黨所開的支票,就是沒有善意,就是傷害台灣人民感情。國民黨企圖藉著「獨佔」「善意」的定義權,來定義兩岸關係。這是B型台獨的政治觀和感情觀。將國民黨的上述這些說辭詳加分析,我們可以說它其實是一種失敗者不承認失敗、但卻又要合理化失敗的奇怪心態。


從歷史角度理解大閱兵:
自我療傷、重建信心的治療儀式。因此,大陸「十一」閱兵,從歷史角度來看並不難理解。中國近一個半世紀歷經外侮,現在國力日增,在世界上扮演的角色也日重,在「建政」60年之際舉辦閱兵,這其實是個自我療傷、重建信心的治療儀式。

近代英國史學大師霍布斯邦(Eric Hobsbawm)在《傳統的發明》這本經典著作裏即表示過,歐美自19世紀起,即擴張的國家主義大盛,搞閱兵,搞愛國的符號崇拜及儀式活動不斷,這都是舊帝國主義的源起,而後進國依樣學習,其意義則完全不同,它更像是證明及肯定自己的自保及療傷過程。

但台灣由於自己的問題,卻宣稱這是窮兵黷武,是為侵台做準備。台灣談「十一」,有太多讓人不知該怎麼說的感觸。台灣要走出一條有尊嚴、有智慧的兩岸關係道路,還早得很啦!外蒙古的獨立,本來是好像一塊海棠葉的中國國境,缺了一大角。中俄的條約,在東北方喪失的土地,據說有四十個臺灣的”嗮士“,在俄羅斯那一邊,有好幾個城市,其實是中國的城市,當然有中文名字,例如:海參崴(符拉迪沃斯托克),雙子城(烏蘇里斯克),尼布楚(涅尔琴斯克),海蘭泡(布拉戈维申斯克),伯力(哈巴羅夫斯克),廟街(尼古拉耶夫斯克),雅克薩(阿爾巴津),瓦倫(阿穆爾河畔共青城),庫頁島(薩哈林島),烏蘇里江上祇爭回半個黑瞎子島。


打敗了印度還要損失”麥馬洪線“本屬中國的土地,釣魚臺島嶼因海峽兩岸猜忌,這敏感地區臺海兩岸,未能及時派海軍艦艇保護民間漁船,宣示主權,給日本強霸了,叫做”尖閣諸島“。其他的還有:中緬邊境的土地,中越邊境的土地,中亞地區的土地,南沙群島主權擱置,東海大陸架跟日本定中界線。


臺灣這個“寶島”,中國再不能失了!


伸延閱覽:
南方朔:“十一”的台灣反應值得省思! Chinareviewnews.com
中國國民黨在大陸失敗而逃到台灣的60週年 谷歌搜尋
臺灣 維基百科
臺灣~中華民國時代 維基百科
臺灣~李登輝時代 維基百科
中華民國 維基百科
中華民國(另一版本) 維基百科
蔣經國去世權力鬥爭 新華網
蔣經國去世後 宋楚瑜棄“蔣”從“李” 星島環球網
宋楚瑜政治路 中國評論新聞網我的舊文:
拍賣會上的”清帝龍袍“
國慶系列:薊城 幽州 北京
國慶系列:談《一位女性總理》
國慶系列:《遍地芳菲》訣別


資訊節目: 《六十年家國》 無線電視官方網頁


Thursday, October 08, 2009

存檔

存檔今天突然”大腦便秘“ Brain Constipation, 翻抄在 微豆兄 Lotus and Cedar 的回應欄,寫過的文字充數,亦感謝微豆兄仁慈,讓我借他的地方發表,特此鳴謝!


「生命中的巧合」之【風塵女子】

《打油詩》
亂 世 桃 花 逐 水 流,

苦 命 伊 人 幾 個 秋?

輕 嘆 紅 顏 多 薄 命,

唏 噓 不 已 更 添 愁。


飄 零 弱 女 命 早 休,

永 埋 芳 塚 恨 悠 悠,

幸 有 微 豆 傳 往 事,

芳 魂 含 笑 在 瀛 洲。
「生命中的巧合」之【風塵女子】續集

《打油詩》
歷 盡 滄 桑 露 綺 絲

婚 後 嘅 Life not easy

Est elle contente?

Happy 與 否 佢 至 知
文章以『有一天, .....』為開始。文章中一定要有這字句『... 才恍然大悟,原來 ...』。


《爛笑話一則》
話說有一天,中學會考放榜之日,全港的莘莘學子,連同他們的父母親戚一起出動,為報中六學位而奔波。

有位家住港島南區的妹妹仔,跳上的士後,一關上車門,就對司機大叔說:『唔該,英皇吖!』

司機大叔:『吖!英皇,得!』的士絕塵而去。

一路上司機大叔由倒後鏡打量妹妹仔,最後忍不著口,出言訕答。

司機大叔:『姐姐仔,睇你如果冇兩個D,都有兩個C噃!好有機會入到英皇。』

妹妹仔:『嗄!咩嘢 C 和 D 吖?』

司機大叔:『我好好眼力架,一眼就看得出你起碼兩個 C喇,姐姐仔!』

妹妹仔:『英皇噃!起碼要兩個 A喇!』

司機大叔:『兩個 A,點入到英皇呀?』

妹妹仔:『當然三個 A 就最好喇!』

司機大叔咁至突然醒起。

司機大叔:『姐姐仔,你唔喺去 ”英皇娛樂 ”應徵做 o靚模咩?』

妹妹仔:『啊叔,我喺去 “英皇書院”,報讀中六預科吖! 死囉!你去錯地方,遲咗到喇,我報唔到名,入唔到英皇,我一定去告你。』

司機大叔至此才恍然大悟,原來好好身材的妹妹仔是攞著兩個 A級,去英皇書院報中六,而不是攞著兩個 C-cup,去英皇娛樂報名做 o靚模。

急急轉彎,不去灣仔,改道上半山區般咸道去,並安慰妹妹仔。

司機大叔:『去“英皇書院”啲人少啲,條路冇咁塞車,放心喇姐姐仔!』「假如你是一本書......」

《悶故事一則》
我現在還不知道我的命運是會怎麼樣!

我的生母是位女性,她有著很濃厚的興趣寫作,由十多歲起,她就開始有投稿的習慣,雖然偶然祇有一兩次,她的短文被刊登出來,已經讓她樂透了!

由二十多歲起,我的生母就做起業餘作家,偶然祇有幾次,她的短文被刊載了,她沒有氣屢。雖然她一直沒有成名,她一直死心不息,她從三十多歲時,開始寫的一篇中篇小說。

她不斷把草稿送到各出版社,希望得到採納出版,屢敗屢試,多年來經過十多二十次修飾、修改、小改動、大改動,屢試屢敗。

卒之在她四十歲那一年,她把整本小說完成了最後一次的修正、定稿,並利用自己的積蓄,自費出版了我們兄弟姊妹,共五百本,我誕生了。

母親把我四百位弟妹留在家中,把兄姊和我,分別送到幾間相熟的二樓書店寄賣,自始我就離開了生母,和我幾位兄姊,寄居在二樓書店中。

書店的大叔,把我們放在不起眼的角落,日子一天一天過,祇是偶然有一兩位顧客,過來揭揭我們,生母也偶然會來探望一下我們。

日復一日,月復一月,年復一年,我們已被生母遺忘了,臉上鋪滿了塵埃,最後書店大叔就把我們當作特價書出售,放在一元一本的書攤子裡。卒之,我就被一位小女孩買了回家。

小女孩帶我回家後,也只是揭了幾次,都沒有把我讀完,我躺在她的書架上,與一班誼兄弟姊妹一起,也已經有五年了。

今天,小女孩已經成為大女孩,她要搬屋了,我們一班誼兄弟姊妹,也要分開了。一些跟隨大女孩搬去新居,而我和幾十位誼兄弟姊妹,就被賣了給收買舊書的收買佬。

收買佬大叔把我們放在進小貨車,我遇到了很多新相識,有報紙,有雜誌,有寫真集,有圖畫書,有連環圖。我們都一起躺在小貨車貨斗上。

我現在還不知道我的命運是會怎麼樣!別了!再見!「重頭一次」之【父親的最後囑咐 Father's Last Instruction】


《打油詩》
一 葉 孤 舟 海 上 搖

人 生 如 絮 空 中 飄

先 人 永 埋 地 下 塚

去 留 祇 有 天 知 曉
《附注》抄完之後至發覺,原來全部都是 微豆兄有關【兩週一聚】活動的文字。查 【兩週一聚】 是由一班有心有力的仁兄仁姐們,努力得來的成菓,至今已經有二十多期,即是將近一年了。我雖然沒有參與發表,卻每兩週必到必讀,作者們有來自香港和散居世界各地的華人,除了好文紛陳之外,也需要多謝每期,負責出題的朋友別具心思,才能引出好的文章。在此,我鄭重推薦 【兩週一聚】 給各位新知舊雨和路過的朋友,有興趣寫作的朋友,還可以自由參加。


還有:【兩週一聚】~第廿四期暨週年紀念篇

「兩周一聚」創於零八年秋天,十月十五日將是第廿四期,滿周歲了。
藉此良機,我們想邀請大家自由發揮以文字、音樂、圖像、相片、甚至錄像錄音,表達你對「兩周一聚」的看法、祝福、展望。 得大家同意後,我們會嘗試把你們的作品結集剪接成 video,於十月底十一月頭放在 youtube 或 vimeo 上供大家欣賞。


後記:
大腦便秘 Brain Constipation 後,今晚失眠,寫了一篇很 controversial 的網誌。是因為今天看到一段不安的新聞:一位不夠卅歲的女子,跟四個不同男人,生育了七個子女,又結過兩次婚,所有六個子女都送了給人收養,留下最小的嬰孩女兒,卻被揭發骨折個多月,未有送院醫治,而女人為了怕被控虐兒,她從醫院逃跑了。最後終被警察找到,帶上法庭,被判坐監了。這篇網誌,加入了伸延至其他的聯想,自覺極為 controversial 具爭議性,不知有無機會,可以刊登,看機緣罷!

Space @ 3:10AM


後後記:
2011-5-29 登了出來: 節慾 節育伸延閱覽:
微豆兄的 Lotus and Cedar 官方網頁
2weeks1gather【兩週一聚】 官方網頁
兩週一聚~第廿四期暨週年紀念篇 官方網頁
懶理女嬰骨折 官斥29歲被告自私殘忍 多產母囚20月 雅虎新聞


我寫的小故事:
無題 NO LABEL
小白兔
檸檬茶
第二次『龜兔賽跑』
第三次『龜兔賽跑』
聽過一個故事
A Self Explanatory Story
炎炎夏日打油詩

Tuesday, October 06, 2009

Rock around the clock

Rock around the clock在日本電子產品還未霸占香港市場,老一輩的用家,多求耐用,偏向購買當時還是稱為:西德 West Germany 的產品,記得我的外婆有一部彩色的“藍寶 Blaupunkt 電視機”,而家父就有一部 “德力風根 Telefunken Hi-Fi 音響組合”,不過又真喺好耐用噃。

家父沒咁有文化聽蕭邦、貝多芬、莫扎特,的古典音樂,他祇是聽他的
黑膠碟 records Pop - music,其中的“Rock Around the Clock 搖滾廿四小時“ 較有印象。年幼時不知道是乜誰唱的,在“你喉”找到這一隻,最近似腦海中的版本。老爸是不是聽這個版本呢?相信好歌是不會受年月限制的!Rock Around the Clock

One, two, three o'clock,
four o'clock, rock,
Five, six, seven o'clock,
eight o'clock, rock,
Nine, ten, eleven o'clock,
twelve o'clock, rock,
We're gonna rock around the clock tonight.

Put your glad rags on and join me, hon,
We'll have some fun when the clock strikes one,
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the clock strikes two, three and four,
If the band slows down we'll yell for more,
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the chimes ring five, six and seven,
We'll be right in seventh heaven.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.

We're gonna rock, gonna rock,
around the clock tonight.
When it's eight, nine, ten, eleven too,
I'll be goin' strong and so will you.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the clock strikes twelve, we'll cool off then,
Start a rockin' round the clock again.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

七九年許冠傑就給它填上中文歌詞成為”加價熱潮”,並輯錄在他的《許冠傑七九夏日之歌集》,啊!that's more like it,好可能老爸是聽了 Ah Sam 隻歌,再搵返原裝的英文版本來聽呢 or otherwise 呢。作詞:許冠傑/黎彼得 

你怕!我怕!個個怕!
煙加!酒加!屋租加!
巴士加!的士加!
多士芝士乜都加!
加!加!加!加!加!

糖又加!鹽又加!
成日咁加任佢話!其實無他!
你住人屋宇下,佢梗收買路錢挪兩渣,
買佢怕!買佢怕!要加就加!總之慣啦!

牛油又加!蠔油又加!
燃油又話每「卡」七個六,其實無他,
佢石油多到極,可惜真金白銀貶曬值,
冇法啦!冇法啦!佢加就加!都由佢啦!

紅荳沙!茶葉渣!
全部要加慘到極,陀累全家,
靠份糧點夠食,卒之查到鼓油都冇滴,
夠啦卦!夠啦卦!咪枕住加,喂!好啦卦!

時時話加!年年話加!
無盡咁加趕到絕,求助哪吒,
我望能生對翼,即刻飛上月球再搵過食,
(原本:塊面黃梗冇力,早知當初入埋英國籍,)**
就冇有怕!冇有怕!佢加就加!拜拜啦!
(加加加……) (我怕怕怕……)

人人話加!頻頻話加!
成日咁加任佢話,其實無他,
我做人多說話,係啲加價熱潮風氣下,
八下卦!八下卦!發起爛渣,谷鬼氣嘛!

**改了歌詞政治正確

【維基百科】 《加價熱潮》 (Rock around the Clock),原詞《塊面黃梗冇力,早知當初入埋英國籍》 後改為《我望能生對翼,即刻飛上月球再搵過食》。

回歸後,連歌詞都要政治正確,英國佬沒有了市場,哈哈!哈哈哈!

伸延閱覽:
Rock Around the Clock 維基百科
許冠傑七九夏日之歌集~加價熱潮 維基百科
Telefunken 德力風根 維基百科
Blaupunkt 藍寶 維基百科我的舊文:
中西合璧《吻別~張學友》 的 英文版
中詞西曲《偷閒加油站~張學友》 的 英文版
中詞西曲《Can't Buy me Love》中文版Monday, October 05, 2009

A disturbing movie 令人不安的電影

A disturbing movie 令人不安的電影District 9 是一部沒有大明星,個個都是不見經傳的演員,但個監製個名就很響的 Peter Jackson,導演和編劇都是 Neill Blomkamp,在北美上映時,District 9 一上映就名列第一名 Trailers & Clips ,第二週有就算有塔倫天奴的新巨片上映,仍能緊守第二名,港譯:D-9異形禁區,十月一日在港上映。

圖片: Shockya.com
Starring:連海報都是祇提監製和導演名字,中文雅虎電影網頁,也是沒有演員名單的。

Producer: Peter Jackson 就是 魔戒三部曲 和 新金剛的導演。

Written and Directed by:Neill Blomkamp


故事:
二十八年前,一羣外星難民乘太空船,來到南非約翰內斯堡的上空,要求難民資格,暫時留居地球,各國商議之後,唯有暫時安置在“異形禁區 District-9 "內。


一如所有難民營,管理層祇供應基本食物,這次祇有貓糧 Cat food 罐頭,故此外星難民,時常走出難民營,偷竊、強搶、劫掠,與本地地球人沖突,神掙鬼厭,雖然臨近居民提出擴議,要求把外星難民搬走,然而話得事的地球人,仍然留著他們。


因為地球的科學家發現,外星人擁有厲害的武器,但地球人就算拿起武器發射,卻得物無所用,因為外星人的科技,是融合結合了他們自己的基因。發射武器槍礮,甚至操控太空船,都需要外星人固有基因,才能啟動、開動、發動,地球人用了二十八年,都破解不了,故此地球的野心家,仍然死心不息,絕不死心,繼續讓外星難民留局地球 Dictrict-9 難民營。


經過了二十八年在地球生活繁洐,就算地球人有心不讓他們繁殖,都沒有成功控制增長,外星人口超過一百多萬,Dictrict-9 難民營過份擠逼,已到了需要把他們轉移往,更偏遠、更廣闊的地區不可了。


於是交由地球人的 MNU - Multi National United 負責,這整個集體遷移計劃,由一位家有嬌妻,有兒有女,幸福的白人官員,負責統籌領導這個行動。他身先士卒,來到難民營,先時進行勸說,若不同意移居,就由同行的行動組,強行帶走不妥協的外星人難民。


一次這位白人官員,入到一間難民屋,原來已經是改成一個實驗室,有位外星人科學家,在製造基因燃料,企圖令到外星太空船,能夠再次飛航,載走所有同胞。因為 MNU 的闖入,外星科學家緊急收藏起基因燃料,就逃走了。


怎知白人官員,卻無把基因燃料的容器找到,錯誤讓少量的基因燃料噴到他面上,吸入了入他的身體,他還把燃料容器,帶返 MNU 總部收藏。不過不多久,他的身體就受到基因燃料感染,被送入醫院醫治,但白人高官漸漸出現了外星人的特徵,他的左手由手指到手臂,開始變成外星人的手臂。


地球科學家迅速意識到,他身上已負有著外星人的基因,就強逼用他的左手去發射外星人的武器,嘩!不得了,他完全成功,發揮了外星人的厲害武器威力,震驚地球各國的領袖,爭相要設底研究他。


咁,究竟這位變種白人,怎樣收場呢?外星人和地球人的對抗,又如何結局呢?這個令人不安的故事,怎樣發展下去呢?入場便知結果。


我見:
南非原來本就是一個”種族歧視“的國家,白人至上,有色人種都被分隔起來,有色人種又分南亞人,阿拉伯人,和黑人,通通只能做些下等工作,勞動密集的工種,也實實在在有一區叫做: District-6 的貧民窟。


電影中的地球人,只供應罐頭貓糧給予外星人當食物,令到外星人需要除外偷竊,強搶,其他肉類食物,繼而有一幫黑人組織,就利用肉類和食物,引誘外星人,用來交換外星人的服務,為非作歹。


醜惡的人類、貪婪的人類、殘忍的人類,所有人性的陰暗面,都紛紛呈現在電影中,是一部十分、百分百、千分、萬分 Disturbing movie 令人不安的電影,若沒有準備好,都是請不要入場觀看。


全片賣的,就是令人不安的故事發展,故沒有大明星,但演員都很稱職,外星人化妝不過不失,但卻不是主要賣點。你可以讓這電影,作為反面教材,控訴人類的醜惡、刺穿人類的貪婪、剖現人類的殘忍、凸顯人性的 Dark Side,為了達到目的,一切信用承諾,都只是暫時手段,出議反議,反口覆舌,權力和利益才是實在的最終目的。


電影監製和導演編劇,其實是假借外星人,來切底剖析人類的劣根性,若用人類對人類當故事雙方,有些人可能不接受,但改為一方為外星人,觀眾受到誤導,較容易接受。起碼沒有聽聞,有人權份子走出來抗議,也沒有愛護動物團體,行出來為維護動物權益,云云。


其實只要把一批人類,代入外星人那一方,就可看出故事,導演和編劇背後實在想說些甚麼。 而世界上又真的發生著這些事情,祇是大多算的人,都是以“眼不見為凈”,用“事不關己,己不勞心”的心態,繼續生活著!


後記:
三個星期後,將會增補結局,並另加評論。


伸延閱覽:
District 9 維基百科
D-9異形禁區 雅虎電影


Sunday, October 04, 2009

需要330萬的花車當日看電視直播時,已驚訝為何香港的花車,是如此這般!


圖片來源: CCTV十一國慶代表香港特區的花車,先不談設計優劣,但橫看豎看,怎麼需要三百三十萬元呢?第一不需要買一輛貨車,來改裝成為花車呱。第二用甚麼料子來布置花車,才讓它看來像是紙扎做的。那麼錢花在那裡呢?投標過程和由那個部門拍板定案呢?那一個部門負責監督過程?特區政府應要公開一切,和有關數目,給廣大市民參考,才可以服眾。


至于“審計署”、“廉政公署”、“申訴專員公署”,需否介入,還香港納稅人一個公道,若不能進入國內調查(這是後話),起碼在港招標、投標、選標、中標,整個部份過程,應該妥為交代。


【明報專訊】330萬港花車被批似「紙紮」

設國金模型播短片 葉劉指無新意
北京國慶日早上的花車巡遊中,港澳台3輛大型花車獲安排在最後部分隨其他31省市花車出場。其中設計和製造費達330萬元的香港花車以「紫荊盛放」為題,設有國金中心和鐘樓地標模型作裝飾,車身兩旁屏幕播放導演劉偉強和杜琪峯編導的短片。但有在場立法會議員觀賞後卻批評花車上的模型如「紙紮公仔」,「同10年前差不多」,了無新意。

本地投標北京製作
政府發言人表示,參與遊行的香港花車,由本地外判商投標設計,在北京製作,總費用約330萬元。在遊行隊伍中,港澳台花車在「錦繡中華」方陣的最後部分登場,緩緩駛向觀眾席和主禮台。

香港的花車以「紫荊盛放」為主題,車頂設置有中環國金中心、灣仔會展、尖沙嘴鐘樓和天星小輪四大模型,並有香港芭蕾舞團演出,展現香港是國際金融中心,同時屬旅遊和創意之都。

車身兩旁設特大屏幕,播放由著名導演劉偉強和杜琪峯編導的短片,其中劉偉強的短片以快鏡展示60年來香港的城市文化,從過去市民在公屋生活中拼搏到今日成為金融中心的變遷。

杜琪峯的短片則以金紫荊做主角,以動畫將金紫荊的花瓣一片片隨風飄揚到香港各處,展現各區特色。

「澳門花車好過佢」
澳門的花車則以「盛世蓮花」為主題,車上有大三巴牌坊和東望洋燈塔等世界文化遺產古蹟,車頭有象徵澳門繁榮昌盛的金蓮花,展現澳門回歸10年來的繁榮安定。

身在北京觀禮的立法會議員葉劉淑儀,看後直言感到很失望,指香港花車了無創意,車上的國金和會展模型如「紙紮公仔」,相反其他省市的花車更具特色,「澳門都好過佢」。民協立法會議員馮檢基亦批評,香港花車設計普通,未能展示特色。另一議員李國麟則指該花車能反映香港特色,但估計「香港的花車不可靚過其他省市吧」。

胡恩威:難反映香港精神
昨早看電視直播花車巡遊的跨媒體創作人胡恩威亦認同,香港花車設計老套,車上的大廈地標無法突出主題,亦不能反映香港精神。若必要我畀意見?唉!蛇竇公論:『好肉酸囉!』


後記:
登文不久就收到電郵,有高人指點,兩位大導演製作兩條宣傳香港短片,假設連工包料製作費用,各需一百五十萬,共耗去三百萬元,故此只剩下,三十萬元布置花車,所以這麼簡陋,云云。


這就真是要看看兩條短片,是否合附一百五十萬元效益了,若只能用一次,當需立刻入賬。但是以後是否可以賣給旅發局或相同機構,用來播出宣傳香港呢?那麼依照會計制度,就不須要一次過入賬,而須另行攤開分期處理。 究竟邊度有得睇到短片呢?


後後記:
香港國慶花車失色 暴露政府思維缺陷
【明報專訊】我國60周年國慶,舉國歡騰,北京的慶祝活動備受全國注目。閱兵大典、花車巡遊、聯歡晚會,氣勢宏大,足證建國以來各方面的長足發展,展示大國風範,使筆者感動。當日卻有一段小插曲,香港特區花車出場後,劣評如潮,筆者接受傳媒訪問時,直率批評,想必令有關官員感到尷尬和不快。筆者無意刁難,花車本身事小,但特區政府的管治問題,則可見一斑。

回歸十年 仍不了解內地處事方式
10年前,筆者參加50周年國慶,也有看花車巡遊。各省市的花車爭妍鬥麗,盡顯地方特色和優點,可謂「人人奮勇,個個爭先」。港澳花車壓軸出場,卻最為遜色(斯時澳門尚未回歸,花車可能是由主辦單位代製)。筆者事後立即向新聞處同事打聽,同事解釋,主辦單位對花車的規格有所限制。新聞處依循規矩外判,豈料各省市的花車都致力突破限制,所以香港花車相形見絀。

10年後,各省市的花車更勝從前,香港卻重蹈覆轍,花車遭各界抨擊,有指外形似紙紮,有說國金模型像鬚刨,還有沒主題,欠創意等等。政府的回應一如以往,其一是指內地對花車的規格和題材設了限制,其二是說當局已花了300多萬元製作花車。回歸10年,特區政府在某些方面並無寸進,使筆者慨然感嘆!

看來特區至今仍不明白內地的做事方法,所謂「上有政策,下有對策」。各省市為辦好事情,力求突破框框。除非當局對特區的花車有特殊限制,否則,我們為何不能一如其他省市,尋找空間,大膽發揮?

官員因循 欠政治觸覺
花車設計令輿論譁然,官員的回應不只無補於事,更暴露官僚因循的習性。政府指花車耗資300多萬,彷彿花了錢就完成責任,毋須理會質素。據報載,有官員大吐苦水,指花車設計平庸,皆因無「升呢」。換言之,沒有政府高層刻意提點,負責人員便把這項任務當成例行公事,按慣例外判,相信是價低者得。有關官員可能根本不明白國慶巡遊是國家盛事,既然上級沒有吩咐「升呢」,下級便毋須隆重其事,一切竟然如此天經地義!由此可見,官員以「長官意志」為辦事指標,懶得自己做判斷,這種因循心態,根深柢固,甚至到了習非成是的境地!

特區定位不清 設計欠主題
無「升呢」之說,也反映政府判斷力不足。據說這是負責的政策局是政制內地事務局,實質由新聞處外判完成。60周年國慶,全國注目,各省市務求在花車巡遊中突圍而出,於全國領導人和13億人民面前展示成就,政府似乎對此懵然不察,也未能預測市民的反應。特區政府對國內的遊戲規則和香港的民意向背,都可謂「不知不覺」。

是次巡遊,各省市的花車均有突出的主題,予人深刻印象。甘肅以敦煌飛天為主題、陝西有秦俑、廣東的龍舟充滿活力、福建的風帆寓意兩岸關係乘風破浪。相反,香港的「紫荊盛放」花車,空喊「紫荊盛放迎國慶,無限精彩在香港」之口號,把幾個建築物東拼西湊,欠連貫主題,創意闕如。歸根究柢,乃因政府本身不清楚香港的定位,未能就香港精神或未來願景發揮想像,唯有搬出一堆硬件充數。

花車事件,反映政府思維有待改進。下一個十年,我國國勢將更加昌盛,希望屆時特區政府舉行花車設計比賽,鼓勵本地創意人才出謀獻策,盡展所長,一新全國觀眾之耳目!

葉劉淑儀伸延閱覽:
香港特區花車 谷歌搜尋
330萬港花車被批似「紙紮」 新浪新聞網